การเดินทางเข้าประเทศอเมริกาของพลเมืองไทย จำเป็นต้องทำวีซ่าก่อน จึงจะสามารถเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งในปัจจุบันทางสถานทูตอเมริกาได้มีการปรับขั้นตอนการยื่นขอให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกและเป็นระบบ ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงตัวเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าซึ่งจะแยกออกเป็นวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวร ตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

วีซ่าชั่วคราว
วีซ่าชั่วคราวใช้สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน หรือผู้มาทำงานที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องวีซ่าของสหรัฐฯได้ระบุไว้ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่ามีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศที่พำนักของตนเองและจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นได้สิ้นสุดลง
วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด “B”
วีซ่าสหรัฐสำหรับสำหรับผู้เข้าเมืองเพื่อธุรกิจ (B-1) สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเดินทางเข้าสหรัฐสำหรับระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับดำเนินการเรื่องธุรกิจ ประชุม ประชุมใหญ่หรือกิจกรรมสัมมนาและวีช่าชนิด B-1ยังเป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ในฐานะผู้ช่วยภายในบ้าน
วีซ่าสหรัฐสำหรับสำหรับผู้เข้าเมืองเพื่อท่องเที่ยว (B-2) สามารถใช้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด เดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจระยะสั้น เช่นการประชุม สัมมนา
วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa) เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น
วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)
วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

วีซ่าถาวร (Immigrant visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

?ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
?คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
?จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
?ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
?ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
?การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
?นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า 15-20 วันทำการ
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (USD) อัตราค่าบริการ ST(THB)
B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว 160 เหรียญสหรัฐ 4000
B ผ่านแดน 160 เหรียญสหรัฐ
F นักเรียน (สายวิชาการ) 160 เหรียญสหรัฐ
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด 190 เหรียญสหรัฐ
H คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ 240 เหรียญสหรัฐ
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) 240 เหรียญสหรัฐ

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty