ทุกๆ ปีมีคนมากกว่า 35 ล้านคนเลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศแคนาดาเพื่อสนุกสนานกับสิ่งต่างๆ มากมายที่ประเทศแคนาดามีพร้อมไว้ต้อนรับ รวมถึงการไปเยือนครอบครัวและมิตรสหายด้วย หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปเยือนประเทศแคนาดา ท่านต้องตรวจสอบว่าท่านต้องขอวีซ่า (ผู้ไปเยือนชั่วคราว)หรือไม่ เมื่อต้องยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านศูนย์บริการรับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา ทั้งนี้ sdty-tour จึงนำเสนอบริการรับยื่นวีซ่าแคนาดา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารแก่ท่าน

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าแคนาดา
ประเภทวีซ่า อัตราค่าธรรมเนียมสถานทูต อัตราค่าบริการ
VFS (THB)
อัตราค่าบริการ ST(THB)
— วีซ่าพำนักระยะสั้น
Individual – Multiple Entry 3000 บาท 680 บาท 3500
Individual – single entry 3000 บาท 680 บาท 3500
Family Rate – maximum 15000 บาท 680 บาท 3500
— วีซ่าเพื่อการทำงาน 4650 บาท 680 บาท 3500
Work permit – Group 13950 บาท 680 บาท 3500
—วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ 4500 บาท 680 บาท 3500
—Transit Visa Free 680 บาท 3500

หมายเหตุ : หากคุณต้องให้ข้อมูลทางชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ (ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย) คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นเงิน 85 เหรียญแคนาดา หรือ 2,550 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอสแล้ว แต่ไม่รวมกับค่าบริการเสริมต่างๆ

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty