หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยผ่านตัวแทนสถานทูต VFS ออสเตรเลีย และไม่จำเป็นต้องแสดงตัว โดยท่านสามารถดำเนินการผ่าน SDTY TOUR ของเราได้ ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่ รับเอกสารจากท่าน จัดเตรียมและดำเนินการยื่นกับสถานทูตออสเตรเลีย

 

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า 7-10 วันทำการ
ประเภทวีซ่า ระยะเวลาพำนัก อัตราค่าธรรมเนียม(THB) อัตราค่า
VFS(THB)
อัตราค่าบริการ ST(THB)
วีซ่าท่องเที่ยว ไม่เกิน 90 วัน 4,150 600 3,500
วีซ่าธุรกิจ ไม่เกิน 90 วัน 4,150 600 3,500
วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน(Subclass 462) ไม่เกิน 90 วัน 13,250 600
วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออกประเทศ ไม่เกิน 90 วัน 3,500
วีซ่านักเรียน ไม่เกิน 90 วัน 16,900 600
วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน ไม่เกิน 90 วัน 16,900 600
วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของคู่สมรส/คู่หมั้น/ผู้มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา/คู่ครองเพศเดียวกัน เกิน 90 วัน
วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก(รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์แทน) เกิน 90 วัน
วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของสมาชิกครอบครัวประเภทอื่นๆ เกิน 90 วัน
วีซ่าผู้มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เกิน 90 วัน

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty