Visa

Visa : United Kingdom อังกฤษ (UK)

ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษ ได้เปลี่ยนเป็นระบบไบโอเมตริก หรือการบันทึกทางชีวภาพ(Biometrics Visa) ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ จึงทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า…