บริษัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยประสบการณ์ด้านวีซ่า กว่า 10 ปี ที่เราได้บริการให้คำปรึกษา แปลเอกสารเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า เราช่วยเหลือลูกค้ามากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งความชำนาญด้านภาษา คำแปลที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และเอกสารสำคัญที่ต้องผ่านการรับรองของกรมการกงสุล จึงทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอด เราจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ท่านโปรดทราบว่าในการอนุมัติวีซ่านั้น อำนาจในการอนุมัติหรือเพิกถอนวีซ่าเป็นของสถานทูตเท่านั้น

 

 • อื่นๆ (ETC.)
 1. ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ (MEDICAL CERTIFICATE)
 2. แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ (APPLICATION FORM RESIDENCE CERTIFICATE IN THAILAND)
 3. รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม.๒) (INFORMATION OF CONVEYANCE)
 4. บัญชีคนโดยสาร (ตม.๓) (PASSENGER LIST)
 5. บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓/๑) (PASSENGER LIST)
 6. บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม.๔) (CREW LIST)
 7. บัญชีคนประจำพาหนะ (ตม.๔/๑) (CREW LIST)
 8. การแจ้งเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนคนประจำพาหนะ (ตม.๕) (NOTIFICATION FOR ADDITION, REDUCTION OR CHANGE OF CREW)
 9. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.๗) (APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM)
 10. คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.๘) (APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT TO RETURN INTO THE KINGDOM)
 11. คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.๙) (APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE KINGDOM)
 12. คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม.๑๐) (APPLICATION FOR PROOF OF NATIONALITY)
 13. คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.๑๓) (APPLICATION FOR ENDORSEMENT OF RE-ENTRY PERMIT)
 14. คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม.๑๔) (APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE KINGDOM AS PREVIOUSLY GRANTED)
 15. คำร้องขอใบสำคัญที่อยู่ (ตม.๑๘) (Application for Substitute of Certificate of Residence)
 16. คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๒๐) (Application for Substitute of Certificate of Residence)
 17. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.๒๕) (APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY DURING RESIDENT CONSIDERATION)
 18. แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
 19. แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒) (Acknowledgement of terms and conditions for Permit of temporary stay in the Kingdom of Thailand)
 20. แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.๔๗) (FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THAN 90 DAYS)