เนื่องจากประเทศไต้หวันไม่มีสถานทูตประจำประเทศไทย เราจึงต้องยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของประเทศไต้หวัน คือ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ซึ่งในการพิจารณาวีซ่าเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาวัตุประสงค์ที่ขอวีซ่าเป็นรายกรณีไป จึงไม่มีการการันตีว่าจะได้วีซ่าหรือไม่ โดยดูจากเอกสารประกอบและความเหมาะสมของเอกสารกับวัตถุประสงค์

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

Service fee (อัตราค่าบริการ)

 วีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ
Single Visitor Visa แบบธรรมดา 3 วันทำการ 1,500  บาท 2,500 บาท
Express Service for Single Visitor Visaแบบเร่งด่วน 2 วันทำการ 2,300  บาท 2,500 บาท

 **หมายเหตุ**   คนไทยที่ไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวัน
ผู้ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศไทย ที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่ง
คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ที่ยังไม่หมดอายุ
สามารถ เดินทาง เข้าไต้หวันได้โดย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนักอยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าว ข้างต้น สามารถ ขอหลักฐาน การเข้าไต้หวันได้ ที่ oa1.immigration.gov.tw/
และนำหลักฐานที่ได้รับ แสดงต่อ สายการบิน และเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ของไต้หวัน
(กรณีที่ผู้แสดงหลักฐาน แต่ไม่สามารถ แสดงวีซ่าของประเทศ ดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

 วีซ่าอาศัย Resident Visa ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ
Single Resident Visa ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty