สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศโรมาเนียนั้นจะต้องขอวีซ่า (Visa) ก่อนจึงจะสามารถผ่านเข้าประเทศได้ทั้งนี้ในการขอวีซ่า จะต้องไปด้วยตนเองและจะต้องรับการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโรมาเนีย (กรณีพูดได้)

กรณีมี Schengen visa
ท่านสามารถเดินทางเข้าโรมาเนียได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่ง Schengen visa ที่ท่านมีจะต้องเป็นแบบ Multiple เท่านั้น ซึ่งในการเดินทางเข้าโรมาเนียและการพำนักอยู่จะต้องอยู่ในระยะเวลาที่ระบุใน Schengen visa ด้วย

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าโรมาเนีย
ประเภทวีซ่า ระยะเวลาพำนัก ค่าธรรมเนียมสถานทูต อัตราค่าบริการ ST
Airport transit visa – วัน 60 EUR 3500 บาท
Transit visa 5 วัน 60 EUR 3500 บาท
Short-stay visa ไม่เกิน 90 วัน 60 EUR 3500 บาท
Long-stay visa เกิน 90 วัน 120 EUR 3500 บาท

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty