หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยผ่านตัวแทนสถานทูต VFS นิวซีแลนด์ และไม่จำเป็นต้องแสดงตัว โดยท่านสามารถดำเนินการผ่าน SDTY TOUR ของเราได้ ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่ รับเอกสารจากท่าน จัดเตรียมและดำเนินการยื่นกับสถานทูตนิวซีแลนด์

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
Service fee (อัตราค่าบริการ) 7 วันทำการ
ประเภทของวีซ่า ระยะเวลาพำนัก อัตราคาบริการรวม
วีซ่าท่องเที่ยว ไม่เกิน 90 วัน 8500 บาท
วีซ่าธุรกิจ ไม่เกิน 90 วัน 8500 บาท
วีซ่านักเรียน ไม่เกิน 90 วัน 8500 บาท

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty