ประเภทของวีซ่าพม่า

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่า มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า สามารถ เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 28 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)
เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในประเทศพม่า โดยแยกเป็น

1 . Single เข้าออกได้ 1 ครั้ง มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า

2 . Multiple เข้าออกได้ไม่จำกัดครั้ง แยกออกเป็น

2.1 แบบมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น

2.2 แบบมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น

2.3 แบบมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

การเดินทางไปยังประเทศพม่าสำหรับคนไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่าหากเดินทางไปทางเครื่องบิน โดยสามารถพำนักได้ 14 วัน หากต้องการพำนักนานกว่า 14 วัน หรือเดินทางผ่านชายแดนจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ สถานทูตพม่าประจำประเทศไทยซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของวีซ่าดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าพม่า (อัพเดต ธ.ค. 2559)
ประเภทวีซ่า เวลาดำเนินการ อัตราค่าธรรมเนียมสถานทูต อัตราค่าบริการ
— วีซ่าท่องเที่ยว
ยื่นธรรมดา 3 วัน 1,600 บาท 1,000
ยื่นด่วน 1 วัน 2,410 บาท 1,000
— วีซ่าธุรกิจแบบ Single
ยื่นธรรมดา 3 วัน 2,000 บาท 1,500
ยื่นด่วน 1 วัน 3,050 บาท 1,500
— วีซ่าธุรกิจแบบ Multiple 3 เดือน
ยื่นธรรมดา 3 วัน 8,000 บาท 1,500
ยื่นด่วน 1 วัน 9,050 บาท 1,500
— วีซ่าธุรกิจแบบ Multiple 6 เดือน
ยื่นธรรมดา 3 วัน 16,000 บาท 1,500
ยื่นด่วน 1 วัน 17,050 บาท 1,500
— วีซ่าธุรกิจแบบ Multiple 1 ปี
ยื่นธรรมดา 3 วัน 24,000 บาท 1,500
ยื่นด่วน 1 วัน 25,050 บาท 1,500

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty