ประเทศไอร์แลนด์ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกเชงเก้น ผู้ที่จะเดินทางไปยังไอร์แลนจึงต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศก่อน ทั้งนี้วีซ่าเชงเก้นจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งก่อนที่ท่านจะดำเนินการขอวีซ่าท่านจะต้องเตรียมข้อมูลการเดินทางเสียก่อน และจะต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง เพื่อสัมภาษณ์และให้ข้อมูลทางกายภาพต่อเจ้าหน้าที่

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าโรมาเนีย
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต อัตราค่าบริการ ST
Visit family or friend (Short Stay)
– Single Journey 3100 THB 3500 บาท
– Multiple Journey 4900 THB 3500 บาท
Tourist Visa
– Single Journey 3100 THB 3500 บาท
– Multiple Journey 4900 THB 3500 บาท
Business / Conference Visa
– Single Journey 3100 THB 3500 บาท
– Multiple Journey 4900 THB 3500 บาท
Spouse of Irish Citizen (Long stay) 400 THB 3500 บาท
Partner of Irish Citizen (Long stay) 400 THB 3500 บาท
Research
Study (Short and Long stay)

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty