ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดียเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยสถานทูตอินเดีย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อการรับคำขอวีซ่าประเภทต่างๆ การเก็บค่าธรรมเนียมคำขอวีซ่า และการส่งคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า นอกจากนี้ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดียยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องการนัดหมายการสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตอินเดียกำหนดอีกด้วย

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

?ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
?คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
?จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
?ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
?ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
?การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
?นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า 3วันทำการ
ประเภทวีซ่า ระยะเวลาพำนัก อัตราค่าธรรมเนียม(THB) อัตราค่าบริการIVS(THB) อัตราค่าบริการ ST(THB)
วีซ่าท่องเที่ยว ไม่เกิน 180 วัน 1700 20  1500
วีซ่าธุรกิจ
วีซ่าทำงาน
วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล
วีซ่านักเรียน
วีซ่าเพื่อประชุมหรือสัมนา
วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออกประเทศ
วีซ่าเพื่อการวิจัย

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty