วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS หรือ TLS ดังนั้นนอกจากค่าธรรมเนียมสถานทูต ยังมีค่าบริการจากตัวแทนอีกส่วนด้วยเช่นกัน

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า 3วันทำการ
ประเภทวีซ่า ระยะเวลาพำนัก อัตราค่าธรรมเนียมสถานทูต อัตราค่าบริการVFS(THB) อัตราค่าบริการ ST(THB)
วีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจ ไม่เกิน 90 วัน 60 ยูโร 762  3,500
วีซ่าเพื่อท่องเที่ยว ไม่เกิน 90 วัน 60 ยูโร 762 3,500
วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียน เพื่อน หรือ ญาติ ไม่เกิน 90 วัน 60 ยูโร 762 3,500
วีซ่าชนิดอื่นๆ
วีซ่าเพื่อการแข่งขันกีฬา ไม่เกิน 90 วัน 60 ยูโร 762
วีซ่าสำหรับการเรียนภาษา/ศึกษาต่อ เกิน 90 วัน 4,800 บาท
วีซ่าสำหรับทำงาน เกิน 90 วัน 9,610 บาท
วีซ่าสำหรับผู้ทำงานโอ-แพร์ เกิน 90 วัน
วีซ่าสำหรับติดตามไปอยู่กับคู่สมรส / ติดตามไปอยู่กับคู่ชีวิต เกิน 90 วัน 1,000 SEK
วีซ่าสำหรับการรักษาทางการแพทย์ เกิน 90 วัน
วีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหาร เกิน 90 วัน
วีซ่าสำหรับถ่ายทำภาพยนต์ เกิน 90 วัน
วีซ่าเพื่อฝึกงาน ไม่เกิน 90 วัน

ประเภทของงานกงสุล
จดทะเบียนสมรส / จดทะเบียนสมรสกับคู่ชีวิต
การต่อวีซ่า/ใบขับขี่/ใบรับรองถิ่นที่อยู่

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty