หากท่านต้องต้องการเดินทางไปอียิปต์ เพื่อวัตถุประสงต่างๆแล้วจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อน จึงจะสามารถเดินทางไปได้ ในการการยื่นขอวีซ่าจะต้องเดินทางไปยังสถานทูตเพื่อยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลทางกายภาพ(ไบโอเมตริกส์) โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะใช้เวลาทำการ 3 วัน

บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  2. คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  3. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  4. ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  7. นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

Service fee (อัตราค่าบริการ)

ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ ST
วีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท 3,500 บาท

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty