วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

อัตราค่าบริการวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้ 1 ครั้ง
ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ
1,500 1,000
วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้ 1 ครั้ง
ยื่นด่วน 2 วันทำการ
2,550 1,000

สำหรับบุคคลทั่วไป ถือพาสปอร์ตไทย

 • 1. พาสปอร์ตไทย เล่มจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าที่ว่างสำหรับประทับวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า
 • 2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว 2 ใบ หน้าตรง ขนาด 33 มม. x 48 มม.
  – ห้ามเห็นฟัน
  – ห้ามใส่แว่นสีดำ
  – ต้องเห็นใบหน้าเต็ม ห้ามปิดหู ห้ามปิดหน้าผาก
  – ห้ามใส่เครื่องประดับ หมวก สร้อยคอ ต่างหู ฯลฯ
  – ห้ามใส่เสื้อสีขาว หรือสีอ่อน
  – ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบ ชุดข้าราชการ ชุดรับปริญญา เสื้อแขนกุด
 • 3. ใบกรอกข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า *ดาวน์โหลดฟอร์ม*

** สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบให้เพิ่ม สูติบัตร ฉบับจริง** สำหรับเด็กอายุเกิน 5 ขวบ แต่ต่ำกว่า 18 ปี ให้เพิ่ม สูติบัตร ฉบับสำเนา** กรณีเด็กเดินทางพร้อมพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมกับระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับอีกท่านหนึ่ง** กรณีเด็กไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ ต้องให้ทั้ง 2 คนไปขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมกับระบุว่ายินยอมให้เดินทางกับผู้ใด** กรณีที่พ่อแม่เด็กหย่าร้าง หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะต้องเพิ่มหนังสือรับรองบุตร

สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย แต่เกิดที่ประเทศจีน

 • 1. กรณีอายุต่ำกว่า 65 ปี ให้เพิ่มพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล และพาสปอร์ตไทยเล่มเก่าที่เคยเดินทางไปประเทศจีน
 • 2. กรณีอายุมากกว่า 65 ปี ให้ระบุชื่อภาษาจีน
 • 3. กรณีที่บุตรเกิดขณะที่พ่อแม่เป็นสัญชาติจีน จะต้องทำเป็นเอกสารเดินทาง (旅行证) ต้องแปลเอกสารและรับรองสูติบัตร หนังสือรับรองการแปลงสัญชาติ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของทุกคน และต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตพร้อมแน

สำหรับสาวประเภท 2 ให้เพิ่มเอกสารดังนี้:

 • 1. ใบรับรองการทำเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและตราประทับของบริษัท หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • 2. จดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุว่ามีจุดประสงค์ในเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 • 3. ผู้ยื่นต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต

สำหรับชาวต่างชาติ ให้เพิ่มเอกสารดังนี้:

 • 1. กรณีถือวีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าทำงานในประเทศไทย (Non B)
  – หนังสือรับรองงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและตราประทับของบริษัท
  – Working permit ฉบับจริง
  – สมุดบัญชีเล่มจริง พร้อมปรับรายการย้อนหลัง 3 เดือน
 • 2. กรณีถือวีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าอุปการะบุตรในประเทศไทย (Non O)
  – ทะเบียนสมรส (คร.2 และ คร.3)
  – สูติบัตรของบุตร
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบุตร
  – สมุดบัญชีเล่มจริง พร้อมปรับรายการย้อนหลัง 3 เดือน
  – กรณีไม่มีสมุดบัญชี ให้ใช้ของคู่สมรสแทน และให้คู่สมรสเขียนจดหมายการันตี

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty