บริการแปลภาษา และเอกสาร   
เอสดีทีวาย เซอร์วิส บริการแปลภาษา แปลเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารส่วนบุคคล เอกสารด้านธุรกิจแขนงต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ และบริการแปลหลากหลายภาษา

แปลภาษา (Translate)

— ภาษาที่รับแปล —

 • ภาษาไทย  ภาษาจีน
 • ภาษาไทย  ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย  ภาษาเมียนมา (พม่า)
 • ภาษาไทย  ภาษามาเลเซีย
 • ภาษาไทย  ภาษาเกาหลี
 • ภาษาไทย  ภาษาอิตาลี
 • ภาษาไทย  ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาไทย  ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาไทย  ภาษาดัช
 • ภาษาอื่นๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

— เอกสารที่รับแปล —

 1. เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองสถานะสมรส มรณบัตร ประกาศนียบัตร ใบผลการเรียน ใบยินยอมให้ออกนอกประเทศ ฯลฯ
 2. เอกสารทางธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองบริษัท บริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น ระเบียบข้อบังคับ ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบการ สัญญาต่างๆ ฉลากสินค้า รายละเอียดสินค้า ฯลฯ
 3. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ กรมธรรม์ หมายศาล คำตัดสินศาล ใบแจ้งความ ฯลฯ

— อัตราค่าบริการ —

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

 ภาษาไทย  ภาษาจีน

 ภาษาไทย ภาษาเมียนมา (พม่า)

 ภาษาอื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณดาว : 081-9330013
คุณยุ้ย : 085-5039888

ส่งเอกสารมาประเมินราคาที่
LINE ID : yui_sdty
E-mail : yui.sdtytour@gmail.com