วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

คนต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก โดยคนต่างชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า หรือขอวีซ่าหน้าด่านได้ตามกำหนด เมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจนครบกำหนดแล้ว มีความประสงค์จะอยู่ต่อด้วยจุดประสงค์ท่องเที่ยว สามารถยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

— เงื่อนไข —

 1. จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
 2. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจำพวกที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน เนปาล โตโก ไนจีเรียและยูกันดา จะได้รับให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 วัน)

*** คนต่างชาติต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง ***

— เอกสารประกอบในการยื่น —

กรณีขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

กรณีขออยู่ต่อเพราะเจ็บป่วย

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ระบุคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้
  – เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร
  – เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร
  – ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกลนานเท่าใด

กรณีขออยู่ต่อเพื่อดูแลผู้ป่วย

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย  หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์กับผู้ป่วยจากสถานทูต หรือสถานกงสุล

กรณีขออยู่ต่อเพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
  – สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือบุตร
  – สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  – สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตรของบุตร