ใบต่างด้าวหรือถิ่นที่อยู่ถาวร (Thai permanent residence permit)

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการขอใบต่างด้าวหรือขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ คัดกรองเอกสารตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ และยื่นขอโควต้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

— หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่สามารถยื่นขอได้ —

  1. มีใบอนุญาตทำงาน (Working permit) ในประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  2. มีการเสียภาษีรายได้ตามที่กฎหมายไทยกำหนด
  3. ไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายไทย

— สอบถามค่าบริการและรายละเอียดเพิ่มเติม —

โทร: คุณดาว 081-9330013 / คุณยุ้ย 085-5039888

LINE: yui_sdty