Site Loader

สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(อบูดาบี) เราสามารถยื่นขอวีซ่าได้ใน 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางสายการบิน Etihad Airways ได้แต่ต้องเดินทางไปและออกจากอาบูดาบีด้วยสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง แต่หากท่านเดินทางกับสายการบินอื่น ท่านจะต้องทำการขอวีซ่าผ่านเอเจนซี่ที่อยู่ที่อาบูดาบี เพื่อการออกวีซ่าให้ท่าน

กรณีเดินทางกับสายการบิน Etihad Airways
คุณสามารถสมัครขอวีซ่าอาบูดาบีผ่านช่องทางออนไลด์ของ Etihad Airways ได้เมื่อท่านเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(อบูดาบี)โดยสายการบิน Etihad Airways

กรณีเดินทางกับสายการบินอื่นๆ
ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยถือหนังสือเดินทางไทยประเภทประชาชนทั่วไป และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องมีผู้รับรอง (Sponsor) จากทางนี้ ไม่สามารถขอวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในประเทศไทยได้ ต้องให้ Sponsorขอให้ โดยผ่านทางบริษัททัวร์ หรือทางโรงแรม

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าอาบูดาบี
ประเภทวีซ่า ระยะเวลาพำนัก ค่าธรรมเนียมสถานทูต อัตราค่าบริการ ST
96 ชั่วโมง 4 วัน 78 USD 3,500 บาท
นักท่องเที่ยว 30 วัน 83 USD 3,500 บาท
ท่องเที่ยว (ไม่มีบริการออนไลน์และมีในบางประเทศ) 90 วัน 355 USD 3,500 บาท

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty

Post Author: adminsdty