บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ

  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
  • คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
  • จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
  • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
  • ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
  • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
  • นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยต้องขอรับการตรวจลงตรา

วีซ่าเอเชีย

วีซ่าพม่า Myanmar
วีซ่าจีน China
วีซ่าอินเดีย India
วีซ่าไต้หวัน Taiwan
วีซ่าศรีลังกา Sri Lanka

 

 

 

 

 

วีซ่าเนปาล Nepal
วีซ่าภูฏาน Bhudan

 

 

 

 

 


วีซ่าอเมริกาเหนือ

วีซ่าอเมริกา America
วีซ่าแคนนาดา Canada

 

 

 

 

 


วีซ่าโอเชียเนีย

วีซ่าออสเตรเลีย Australia
วีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand

 

 

 

 

 


 วีซ่ายุโรป

วีซ่าอังกฤษ United Kingdom
วีซ่าไอร์แลนด์ Ireland
วีซ่าโรมาเนีย Romania

 

 

 

 

 


วีซ่าตะวันออกกลาง

วีซ่าดูไบ Dubai
วีซ่าอียิปต์ Egypt
วีซ่าอบูดาบี Abudhabi

 

 

 

 

 


วีซ่าเชงเก้น

ออสเตรีย Austria
เดนมาร์ค Denmark
ฝรั่งเศส France
ฮังการี Hungary
ลัตเวีย Latvia

 

 

 

 

 

มัลตา Malta
โปแลนด์ Poland
สโลวีเนีย Slovenia
สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
เบลเยี่ยม Belgium

 

 

 

 

 

เอสโตเนีย Estonia
เยอรมัน Germany
ไอซ์แลนด์ Iceland
ลิทัวเนีย Lithuania
เนเธอร์แลนด์ Netherlands

 

 

 

 

 

โปรตุเกส Portugal
สเปน Spain
โมนาโก Monaco
สาธารณรัฐเชค The Czech Republic
ฟินแลนด์ Finland

 

 

 

 

 

กรีซ Greece
อิตาลี Italy
ลักเซมเบิร์ก Luxembourg
นอร์เวย์ Norway
สโลวาเกีย Slovakia

 

 

 

 

 

สวีเดน Sweden

 

 


ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 365 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ประเทศจอร์เจีย Georgia

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ปานามา Panama

กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

เอกวาดอร์ Ecuador
อาร์เจนตินา Argentina
รัฐจอร์เจีย Georgia
เกาหลีใต้ South Korea
เปรู Peru

 

 

 

 

 

วานูอาตู Vanuatu
ชิลี Chile
บราซิล Brazil

 

 

 

 

 


กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

เวียดนาม Vietnam
ตุรกี Turkey
ลาว Laos
รัสเซีย Russia
มองโกเลีย Mongolia

 

 

 

 

 

เซเซลส์ Seychelles
มาเก๊า Macau
มาเลเซีย Malaysia
สิงคโปร์ Singapore
อินโดนีเซีย Indonesia

 

 

 

 

 

มัลดีฟส์ Maldives
แอฟริกาใต้ South Africa
ฮ่องกง Hong Kong
ฟิลิปปินส์ Philipine
กาตาร์ Qatar

 

 

 

 

 


กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ญี่ปุ่น Japan

 


กลุ่มประเทศที่พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

บรูไน Brunei
บาห์เรน Bahrain
พม่า Myanmar
พม่า Myanmar
กัมพูชา Cambodia

 

 

 

 

 

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติ
เพราะการตัดสินใจนี้เป็นอำนาจเด็จขาดของสถานทูตและพวกเขาสามารถปฏิเสธวีซ่าตามดุลพินิจของสถานทูตเอง
!!We cannot guarantee that your visa will be certified.!!
Because this decision is the power of the embassy and they can refuse the visa at the embassy’s discretion

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty