วิธีการแจ้งยื่น

ยื่นแบบปกติ Walk-in
1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ยื่นโดยวิธีจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต (Re-entry Permit Queue Online) บริการเฉพาะที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้จองคิวบริการผ่านเว็บไซต์ http://bangkok.immigration.go.th และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไว้ล่วงหน้าในวันเวลากำหนดนัดหมาย ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือเดินทางมาประทับตราอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมโดยระบบจะพิมพ์แบบคำขอ ตม.8 และถ่ายภาพ ให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวกัน (ONE STOP SERVICE) ในเวลาไม่เกิน 5 นาที ภายใต้เงื่อนไขเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

หมายเหตุ ถ้าต้องการดำเนินการภายใน http://bangkok.immigration.go.th แนะนำให้ใช้ IE (Internet Explorer)

จองคิวออนไลน์ (Online)

 1. เข้าสู่ระบบการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดยเลือกแบนเนอร์ Book Appointment to Apply for Re-entry Permit intro the Kingdom
 2. กรอกข้อมูลในระบบ และตามแบบคำขอ ตม.8
 3. กำหนดวันเวลาจองคิวรับบริการ
 4. รับรหัสการจองคิว
 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันเวลานัดหมาย โดยเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

หมายเหตุ : จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

เอกสารประกอบยื่นคำร้อง
1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2.แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติครูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8

3. สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้

 • หน้าข้อมูลบุคคล
 • หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
 • หน้าแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี)
 • หน้าประทับตราอนุญาตเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุด
 • หน้าประทับตราอนุญาตขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)

4. บัตรขาออก (ตม.6) และสำเนา 1 ฉบับ

5. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร)

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง

สถานที่ยื่นคำร้อง

1. สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยื่นที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ชั้น 2 อาคารบี (ด้านทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

2. สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ที่พำนักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นที่

 • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
 • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง
 • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ

3.สำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายพิเศษ คือ กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4.สำหรับบริการการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ให้บริการเฉพาะที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

 

RE-ENTRY PERMIT QUEUE ONLINE

 • For  the convenience of applicant for RE-ENTRY PERMIT,
  The Immigration Division 1 is now open service for queue booking online on the website http://bangkok.immigration.go.th
  Service at Immigration Division 1, The Government Complex branch, Chaengwattana Road only.
  The officer will check information of the applicant in advance.
 • Then the applicant could take the passport for RE-ENTRY PERMIT stamp and pay the fee on the booking time and date.
 • The form TM.8 will be printed out and the applicant photo will be taken by the system. This ONE STOP SERVICE will be finished within 5 minutes under the conditions of correct and complete documents.

Procedures of Re-entry Permit queue online

1. Login to Re-entry Permit queue online system at Immigration Division 1 website Press at banner Book Appointment to Apply for Re-entry Permit intro the Kingdo
2. Fill data and complete for the form TM.8
3. Choose the booking time and date.
4. Receive registered number.
5. Contact at counter Re-entry Permit Queue Online at Immigration Division 1, The Government Complex branch on the booking time and date.
Click here to view a map

Remarks : Please book the queue 2 workingdays in advance.

Required documents

 1. Passport
 2. Fee for re-entry permit:
 3. 1,000 Bahts for single  (This price does not include service charge)
 4. 3,800 Bahts for multiple (This price does not include service charge)

 

References : Immigration Division 1

อ้างอิงจาก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty