วีซ่าท่องเที่ยว
กรณีลูกค้าขอวีซ่าท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย โดยอายุวีซ่าจะสามารถพำนักได้ 60 วัน และหากลูกค้าต้องการพำนักต่ออีก 30 วัน

ค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อ (Fee) 1,900 THB
ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 THB


วีซ่าแต่งงาน / อุปการะบุตร

กรณีลูกค้าจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย หรือต่างด้าวที่มีวีซ่ารายปีอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) 1,900 THB
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa change Type Fee) 2,000 THB
ค่าบริการ (Service Charge) 15,000 THB

 

วีซ่าเกษียนอายุ
กรณีลูกค้าตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ต้องการทำวีซ่าเกษียนอายุเพื่อพำนักในราชอาณาจักรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) 1,900 THB
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa change Type Fee) 2,000 THB
ค่าบริการ (Service Charge) 15,000 THB

 

วีซ่านักเรียน
กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสถาบันที่อยู่ในราชอาณาขักรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) 1,900 THB
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa change Type Fee) 2,000 THB
ค่าบริการ (Service Charge) 15,000 THB

 

วีซ่าธุรกิจ / ทำงาน
กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะทำธุรกิจในราชอาณาจักรไทย หรือทำงานกับองค์กรในราชอาณาจักรไทย

ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) 1,900 THB
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa change Type Fee) 2,000 THB
ค่าบริการ (Service Charge) 15,000 THB

 

การเปลี่ยนประเภทวีซ่า
กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนประเภทของวีซ่าจากประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง จะต้องเตรียมเอกสารใหม่เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทที่ต้องการเปลี่ยน ค่าบริการเริ่มต้น 3,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa change Type Fee) ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า
ค่าบริการเริ่มต้น (Service Charge) 3,500 THB

 

การรายงานตัว 90 วัน
ลูกค้าที่มีวีซ่าพักอาศัยในประเทศไทย จะต้องดำเนินการรายงานตัวทุกๆ 90 วัน

ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 – 2,000 THB

 

การขอกลับเข้าไทยใหม่
ลูกค้าที่มีวีซ่าพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จะต้องดำเนินการขอกลับเข้าไทยใหม่ เพื่อรักษาสถานะของวีซ่าดังกล่าวไว้

ค่าธรรมเนียมรายปี (Fee / Year) 1,900 THB
ค่าธรรมเนียมรายครั้ง (Fee / Times) 1,000 THB
ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 -2,000 THB

 

หมายเหตุ : ช่วยจัดเตรียมเอกสาร พาไปยื่นเรื่องและให้คำปรึกษาเรื่องเงินฝาก
annotation : To help preparation of documents for request and advice on deposits.

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty