Visa

Visa : Srilangka ศรีลังกา

การไปเยือนประเทศศรีลังกา คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนถึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งในแต่ละปีมีชาวไทยพุทธเดินทางไปเพื่อแสวงบุญและเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา หรือหากท่านเดินทางเพื่อวัตถุประสงอื่นๆ การติดต่อทางธุรกิจ การศึกษาต่อ การติดต่องานวิชาการ หรือเพื่อทำงานในศรีลังกา ก็จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเช่นกัน บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า…