Visa

Visa : New Zealand นิวซีแลนด์

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยผ่านตัวแทนสถานทูต VFS นิวซีแลนด์…