Visa

Visa : Australia ออสเตรเลีย

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยผ่านตัวแทนสถานทูต VFS ออสเตรเลีย…

Visa

Visa : Canada แคนาดา

ทุกๆ ปีมีคนมากกว่า 35 ล้านคนเลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศแคนาดาเพื่อสนุกสนานกับสิ่งต่างๆ มากมายที่ประเทศแคนาดามีพร้อมไว้ต้อนรับ รวมถึงการไปเยือนครอบครัวและมิตรสหายด้วย หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปเยือนประเทศแคนาดา ท่านต้องตรวจสอบว่าท่านต้องขอวีซ่า (ผู้ไปเยือนชั่วคราว)หรือไม่ เมื่อต้องยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านศูนย์บริการรับคำขอวีซ่าประเทศแคนาดา ทั้งนี้ sdty-tour จึงนำเสนอบริการรับยื่นวีซ่าแคนาดา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารแก่ท่าน บริการของ…

Visa

Visa : China จีน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน อัตราค่าบริการวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้ 1 ครั้ง ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 1,000 วีซ่าท่องเที่ยว…

Visa

Visa : Denmark เดนมาร์ก (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Egypt อียิปต์

หากท่านต้องต้องการเดินทางไปอียิปต์ เพื่อวัตถุประสงต่างๆแล้วจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อน จึงจะสามารถเดินทางไปได้ ในการการยื่นขอวีซ่าจะต้องเดินทางไปยังสถานทูตเพื่อยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลทางกายภาพ(ไบโอเมตริกส์) โดยวีซ่าท่องเที่ยวจะใช้เวลาทำการ 3 วัน บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน…

Visa

Visa : Estonia เอสโตเนีย (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Finland ฟินแลนด์ (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : France ฝรั่งเศส (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Germany เยอรมัน (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Greece กรีซ (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…