วีซ่าเกษียณอายุ หรือวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย Retirement VISA (NON IMMIGRANT)

คนต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้น มีความประสงค์จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย หรือเกษียณอายุ สามารถยื่นขอวีซ่าวีซ่าเกษียณอายุ หรือวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลาย Retirement VISA (NON IMMIGRANT) โดยวีซ่าประเภทนี้ต้องทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือขอวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทยมาจากสถานทูตไทยก่อน ซึ่งจะได้อายุวีซ่า 3 เดือนในครั้งแรก เมื่อครบกำหนดแล้ว สามารถยื่นขออยู่ต่อเป็นรายปีได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ตนพักอาศัยอยู่ จะต้องทำการต่ออายุทุกๆ ปี และไปรายงานตัวทุกๆ 90 วัน หากจะเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตเพื่อกลับเข้าไทยอีกครั้ง (Re Entry Permit) เพื่อรักษาสิทธิ์วีซ่าประเภทนี้ไว้หลังจากกลับเข้าไทย

เงื่อนไข:

  1. จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท NON IMMIGRANT O หรือทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น NON IMMIGRANT O แล้ว
  2. มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. มีเงินฝากในบัญชีธนาคารของไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาทตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารประกอบในการยื่น:

  1. คำร้อง
  2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
  3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เล่มจริง ที่มีเงินฝากไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 800,000 ย้อนหลัง 3 เดือน
  5. เอกสารของที่พักในประเทศไทย เช่น สัญญาเช่า หรือสัญญาซื้อขายคอนโด เป็นต้น

หมายเหตุ:

  1. ผู้ยื่นจะต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานเพื่อให้ปากคำและถ่ายรูป
  2. กรณีไม่เข้าใจเรื่องเงินฝาก หรือเอกสารแสดงรายได้ กรุณาโทร 081-9330013