ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในไทยอีกครั้ง (Re-Entry Permit)

คนต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักในไทยเป็นรายปีแล้ว หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศ โดยรักษาอายุวีซ่ารายปีที่ได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องทำการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในไทยอีกครั้ง (Re-Entry Permit) โดยสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือที่ท่าอากาศยานนานาชาติ หากเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้ามาอีกครั้ง จะถือว่าวีซ่ารายปีที่ได้รับนั้น สิ้นสุดลง เมื่อเดินทางกลับเข้ามาจะต้องทำการขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง

— เอกสารประกอบการยื่นขอ —

  1. คำร้อง
  2. หนังสือเดินทางเล่มจริง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าวีซ่าล่าสุด)
  3. รูปถ่าย
  4. ประเทศที่จะเดินทาง และวันที่เดินทาง

— อัตราค่าบริการ —

  1. ประเภทเข้าออกได้ครั้งเดียว Single Entry
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  • ค่าบริการ 1,000 บาท
  1. ประเภทเข้าออกได้หลายครั้งตามอายุวีซ่ารายปี Multiple Entry
  • ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท
  • ค่าบริการ 1,500 บาท