วีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa)

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามีหรือภรรยาไทย Marriage VISA (NON IMMIGRANT)

คนต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นสามีคนไทย หรือภรรยาคนไทย สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทติดตามสามีหรือภรรยาไทย (NON IMMIGRANG O) โดยวีซ่าประเภทนี้ต้องทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือขอวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทยมาจากสถานทูตไทยก่อน ซึ่งจะได้อายุวีซ่า 3 เดือนในครั้งแรก เมื่อครบกำหนดแล้ว สามารถยื่นขออยู่ต่อเป็นรายปีได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ตนพักอาศัยอยู่ จะต้องทำการต่ออายุทุกๆ ปี จนกว่าคนต่างชาติจะยื่นขอสัญชาติไทย และไปรายงานตัวทุกๆ 90 วัน หากจะเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตเพื่อกลับเข้าไทยอีกครั้ง (Re Entry Permit) เพื่อรักษาสิทธิ์วีซ่าประเภทนี้ไว้หลังจากกลับเข้าไทย

—เงื่อนไข—

 1. จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท NON IMMIGRANT O หรือทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น NON IMMIGRANT O แล้ว
 2. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย
 3. กรณีเป็นหญิงไทย และสามีเป็นคนต่างชาติ จะต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท หรือมีเงินฝากในธนาคารไม่น้อยกว่า 400,000 บาทในระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน

—เอกสารประกอบในการยื่น—

กรณีสามีไทย มีภรรยาเป็นต่างชาติ

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (คร. 2) และใบบันทึกสมรส (คร. 3)
 5. สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
 6. สำเนาบัตรประชาชนไทย และทะเบียนบ้านของสามี
 7. สำเนาสูติบัตร และทะเบียนบ้านไทยของบุตร (ถ้ามี)
 8. กรณีเป็นบ้านเช่า ให้แสดงสัญญาเช่า
 9. ภาพถ่ายคู่สมรส ครอบครัว ถ่ายกับบ้านที่พักอาศัย และภาพท่องเที่ยว

กรณีภรรยาไทย มีสามีเป็นต่างชาติ

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (คร. 2) และใบบันทึกสมรส (คร. 3)
 5. สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
 6. สำเนาบัตรประชาชนไทย และทะเบียนบ้านของภรรยา
 7. สำเนาสูติบัตร และทะเบียนบ้านไทยของบุตร (ถ้ามี)
 8. กรณีเป็นบ้านเช่า ให้แสดงสัญญาเช่า
 9. ภาพถ่ายคู่สมรส ครอบครัว ถ่ายกับบ้านที่พักอาศัย และภาพท่องเที่ยว
 10. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เล่มจริง ที่มีเงินฝากไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 400,000 ย้อนหลัง 2 เดือน

—หมายเหตุ—

 1. คู่สมรสจะต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานเพื่อให้ปากคำและถ่ายรูป
 2. กรณีไม่เข้าใจเรื่องเงินฝาก หรือเอกสารแสดงรายได้ กรุณาโทร 081-9330013