จดทะเบียนสมรส คนพม่ากับชาติอื่น ๆ (Myanmar-Foreigner Marriage Registration)

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศพม่า และลดขั้นตอนในการดำเนินการ

— บริการของเรา —

ใบรับรองโสดพม่า –> จดทะเบียนสมรส –> แปลและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรส

— เอกสารประกอบในการดำเนินการ —

เอกสารของบุคคลสัญชาติพม่า

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพม่า (ตัวจริง)
  2. ทะเบียนบ้านพม่า (สำเนา)
  3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
  4. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น ๆ

  1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
  2. ใบรับรองโสดที่ออกโดยสถานทูตของประเทศนั้น ๆ (ตัวจริง)

— สอบถามค่าบริการและรายละเอียดเพิ่มเติม —

โทร: คุณดาว 081-9330013 / คุณยุ้ย 085-5039888

LINE: yui_sdty