บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล และสถานทูตของประเทศต่าง ๆ
          เอสดีทีวายเซอร์วิส บริการรับรองเอกสารที่ทำการแปล กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล รับรองเอกสารกับสถานทูตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการนำเอกสารในประเทศไทยไปใช้ในต่างประเทศ หรือนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย เอสดีทีวายเซอร์วิสรับบริการตั้งแต่แปลภาษา รับรองเอกสารกับหน่วยงาน และแก้ไขให้จนครบถ้วนและถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง และไม่ต้องเดินทางหลายรอบกรณีที่มีการแก้ไข

รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล (Legalization at MOFA)

— เอกสารที่สามารถรับรองที่กรมการกงสุล —

ในการนำเอกสารในประเทศไทยไปใช้ที่ต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองนิติกรณ์จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจึงจะเป็นที่ยอมรับได้ สำหรับบางประเทศยังนำไปรับรองที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ อีกครั้งจึงจะใช้ได้ โดยเอกสารที่สามารถนำมารับรองที่กรมการกงสุลได้มีดังนี้

  • รับรองคำแปล     คือคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาเป็นผู้แปลภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และรับรองคำแปลนั้นทั้งนี้ กรมการกงสุลจะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทยหรือทางการต่างประเทศออกให้ หรือรับรองให้เท่านั้น นอกจากนี้การแปลควรจะต้องให้คงรูปแบบให้มากที่สุด ครบถ้วน และถูกต้องในรายละเอียด รวมทั้งขอให้ผู้แปลลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง และพิมพ์ชื่อสกุลอย่างชัดเจน ซึ่งเอสดีทีวายเซอร์วิสมีนักแปลอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้แปล เพื่อให้ท่านได้เอกสารที่มีความถูกต้อง และไม่ถูกปฏิเสธเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ
  • รับรองสำเนาถูกต้อง     กรมการกงสุลจะรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น
  • รับรองลายมือชื่อบุคคล     คือการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร เช่น ซีไอดี ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

— เอกสารสำหรับการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล —

  • ต้นฉบับเอกสาร และถ่ายสำเนา
  • เอกสารฉบับแปลภาษาแล้ว
  • สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่น หรือเจ้าของเอกสาร (กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทที่ประทับตราบริษัท และให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ)
  • หนังสือมอลอำนาจ (ใส่ลิงค์ดาวโหลดแบบฟอร์ม มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

— อัตราค่าบริการ —

— ค่าธรรมเนียมกรมการกงสุล —

  1. ยื่นปกติ 3 วันทำการ 200 บาท/ตราประทับ
  2. ยื่นด่วน 1 วันทำการ 400 บาท/ตราประทับ
  3. คำสั่งศาล 400 บาท/ตราประทับ

— ค่าบริการเอสดีทีวายเซอร์วิส เริ่มต้นที่ 1,000 บาท —

 

เอสดีทีวายเซอร์วิสรับบริการตั้งแต่แปลภาษา รับรองเอกสารกับหน่วยงาน และแก้ไขให้จนครบถ้วนและถูกต้อง 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง และไม่ต้องเดินทางหลายรอบกรณีที่มีการแก้ไข 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งอื่น ๆ ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย