รับรองสถานทูตมาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสาร ดังนี้

1. การรับรองเอกสาร 

1.1 เอกสารภาษาไทยที่ต้องการนำมาใช้ในมาเลเซีย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) ต้นฉบับเอกสารภาษาไทยและ/หรือสำเนา และคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว

2) หากยังไม่มีคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง เพื่อยื่นพร้อมกับต้นฉบับเอกสารภาษาไทยที่ต้องการขอรับการรับรอง (สามารถจัดทำคำแปลด้วยตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างคนแปล  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร)

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปขอรับการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียก่อนนำไปใช้ในมาเลเซีย

1.2 เอกสารภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษที่ต้องการนำไปใช้ในไทย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) ต้นฉบับเอกสารภาษามลายูหรือภาษาอังกฤษพร้อมสำเนา ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียแล้ว

2) ต้นฉบับคำแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลลงชื่อรับรองว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง (สามารถจัดทำคำแปลด้วยตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างคนแปล  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร)

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศมาลเซียแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ในไทย

โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหาที่ตั้งของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเอกสารไปขอการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และคลิกที่นี่สำหรับที่ตั้งของสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในรัฐซาบาห์และซาราวัก

2. หนังสือมอบอำนาจและการรับรองลายมือชื่อ  สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อของบุคคลสัญญาติไทยเท่านั้น ไม่สามารถรับรองลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติอื่นได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ตามกฎหมาย ซึ่งมีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2) หนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่จะลงลายมือชื่อ

ขั้นตอน

นำเอกสารข้างต้นมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

โปรดดูตัวอย่างรายการเอกสารที่มีการรับรองโดยคลิกที่นี่  สำหรับเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ รวมทั้งการขอหนังสือรับรองต่าง ๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น.  และ 14.30 – 16.30 น.

ผู้ขอรับบริการรับรองเอกสารระหว่างเวลา 09.30 -12.30 น. จะได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วคืนระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ของวันเดียวกัน

ผู้ขอรับบริการรับรองเอกสารระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. จะได้รับเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วคืนระหว่างเวลา 09.30 -12.30  น. ของวันทำการถัดไป

เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาการรอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดไปที่เว็บไซต์ LNY.IO/RTEKL เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการรับบริการรับรองเอกสาร

[supsystic-slider id=1 position=”center”]

 

[supsystic-slider id=3 position=”center”]

— รับรองสถานทูตจีน
— รับรองสำนักงานฯ ไทเป (ไต้หวัน)
— รับรองสถานทูตเมียนมา (พม่า)