บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล และสถานทูตของประเทศต่าง ๆ
          เอสดีทีวายเซอร์วิส บริการรับรองเอกสารที่ทำการแปล กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล รับรองเอกสารกับสถานทูตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการนำเอกสารในประเทศไทยไปใช้ในต่างประเทศ หรือนำเอกสารจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย เอสดีทีวายเซอร์วิสรับบริการตั้งแต่แปลภาษา รับรองเอกสารกับหน่วยงาน และแก้ไขให้จนครบถ้วนและถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง และไม่ต้องเดินทางหลายรอบกรณีที่มีการแก้ไข

รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ (Legalization at Embassy)

— เอกสารที่สามารถรับรองที่สถานทูต —

 1. ในการนำเอกสารในประเทศไทยไปใช้ที่ต่างประเทศ จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองนิติกรณ์จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจึงจะเป็นที่ยอมรับได้ สำหรับบางประเทศยังนำไปรับรองที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ อีกครั้งจึงจะใช้ได้
 2. ในการนำเอกสารจากต่างประเทศไทยมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองนิติกรณ์จากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ หรือรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยอีกครั้งจึงจะใช้ได้

— เอกสารสำหรับการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล —

 • ต้นฉบับเอกสาร และถ่ายสำเนา
 • เอกสารฉบับแปลภาษาแล้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่น หรือเจ้าของเอกสาร (กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทที่ประทับตราบริษัท และให้ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ใส่ลิงค์ดาวโหลดแบบฟอร์ม มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

— สถานทูตที่รับยื่น —

 • สถานทูตเมียนมา (พม่า)
 • สถานทูตจีน
 • สถานทูตไต้หวัน
 • สถานทูตมาเลเซีย
 • สถานทูตเกาหลี
 • สถานทูตญี่ปุ่น
 • สถานทูตอเมริกา
 • สถานทูตโซนยุโรป

— ค่าบริการเอสดีทีวายเซอร์วิส เริ่มต้นที่ 1,000 บาท —

เอสดีทีวายเซอร์วิสรับบริการตั้งแต่แปลภาษา รับรองเอกสารกับหน่วยงาน และแก้ไขให้จนครบถ้วนและถูกต้อง 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่มีเวลาเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง และไม่ต้องเดินทางหลายรอบกรณีที่มีการแก้ไข 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งอื่น ๆ ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย