วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ประเทศอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (บริษัทฯ จัดเตรียมให้)
 2. หนังสือเดินทาง เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ว่างสำหรับประทับวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 หน้า (แนบสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน, ระยะเวลาที่ลางาน (เป็นฉบับอังกฤษ)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  กรณีเป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  – กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. ใบกรอกข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า *ดาวน์โหลดฟอร์ม* (ติดลิงค์ของไฟล์พีดีเอฟ)
 5. หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ
 6. หลักฐานยืนยันการจองที่พัก หรือโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
 7. หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก ได้แก่
  หนังสือรับรองทางการเงินของผู้เดินทางที่ธนาคารออกให้โดยใช้เป็นตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ และสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงที่แสดงการเคลื่อนไหวด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือนสุดท้าย
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 9. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 10. เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 11. ประกันการเดินทาง รายละเอียด (ติดลิงค์หน้าประกันการเดินทาง)
 12. โปรแกรมการท่องเที่ยว หรือตารางการเดินทาง ฉบับภาษาอังกฤษ

วีซ่าเยี่ยมเยียน

กรณีต้องการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:

 1. จดหมายเชิญจากเพื่อน หรือ ญาติที่อังกฤษ
 2. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 3. หลักฐานทางการเงินของเพื่อน หรือญาติที่เชิญ
 4. หลักฐานแสดงการติดต่อระหว่างกัน

วีซ่าธุรกิจ

กรณีต้องการยื่นวีซ่าธุรกิจ ให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:

 1. หนังสือ หรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานในประเทศอังกฤษ

*** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. หนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
 4. กรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางต่างประเทศออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนการยื่นวีซ่า
 5. กรณีที่มี Sponsor ต้องมีเอกสาร reference ความสัมพันธ์ของผู้เดินทางและผู้ Support ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

*** ทางเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

*** ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 20 วันทำการ อาจจะได้รับเร็วกว่า หรือช้ากว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

** เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

․ก่อนยื่นวีซ่าต้องทำการนัดหมายคิวสำหรับยื่นวีซ่า (จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์)

․ผู้ยื่นจะต้องเดินทางมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตทุกครั้งที่มีการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลของลายนิ้วมือของผู้ยื่น

— อัตราค่าบริการ—

รายการ

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

ค่าบริการ

วีซ่าท่องเที่ยว

ประมาณ 4,900 บาท

3,500 บาท

— ข้อมูลสถานทูต—

ที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า: อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 13  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ที่ตั้งสถานทูต: สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ  14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร: 02-3058333

— หมายเหตุ—

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ เพราะสถานทูตมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

–ใบกรอกข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ–

ใบกรอกข้อมูล-วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
 Download PDF