วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ กลุ่มประเทศเชงเก้น ประเทศเยอรมัน

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (บริษัทฯ จัดเตรียมให้)
 2. หนังสือเดินทาง เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ว่างสำหรับประทับวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 หน้า (แนบสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น
  ขนาด: กว้าง 3.5 ซม. / สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือรับรองการทำงาน/สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า (อัพเดตไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
  กรณีเป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
  – กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 5. ใบกรอกข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า *ดาวน์โหลดฟอร์ม* (ติดลิงค์ของไฟล์พีดีเอฟ)
 6. หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ
 7. หลักฐานยืนยันการจองที่พัก หรือโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก
 8. หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก ได้แก่
  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ ให้เพิ่มหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร Bank Gaurantee
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 10. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมบับแปลภาษาอังกฤษ
 11. เอกสารอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 12. ประกันการเดินทาง วงเงินประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1.5 ล้ายบาทขึ้นไป
  รายละเอียด (ติดลิงค์หน้าประกันการเดินทาง)
 13. โปรแกรมการท่องเที่ยว หรือตารางการเดินทาง ฉบับภาษาอังกฤษ

วีซ่าเยี่ยมเยียน

กรณีต้องการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:

 1. จดหมายเชิญจากเพื่อน หรือ ญาติที่อังกฤษ
 2. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
 3. หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (Mairie) ตัวจริงและสำเนา

วีซ่าธุรกิจ

กรณีต้องการยื่นวีซ่าธุรกิจ ให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:

 1. หนังสือ หรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานในประเทศเยอรมัน

*** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
 3. กรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางต่างประเทศออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนการยื่นวีซ่า
 4. กรณีที่มี Sponsor ต้องมีเอกสาร reference ความสัมพันธ์ของผู้เดินทางและผู้ Support ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

*** ทางเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

*** ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 7-14 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฟกษ์) อาจจะได้รับเร็วกว่า หรือช้ากว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร

** เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

․ก่อนยื่นวีซ่าต้องทำการนัดหมายคิวสำหรับยื่นวีซ่า (จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์)

․ผู้ยื่นจะต้องเดินทางมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตทุกครั้งที่มีการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลของลายนิ้วมือของผู้ยื่น

— อัตราค่าบริการ—

รายการ

ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว ประมาณ 2,300 บาท 2,500 บาท

— ข้อมูลสถานทูต —

ที่ตั้งสถานทูต: สถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย

9 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทร: 02-2879000

— หมายเหตุ —

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ เพราะสถานทูตมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

— ใบกรอกข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศเยอรมัน —

ใบกรอกข้อมูล-วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
Download PDF