วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ ประเทศเมียนมา (Tourist Visa / Business Visa In Myanmar)

 1. วีซ่าท่องเที่ยว พำนักได้ 28 วัน เข้าออกได้ 1 ครั้ง

 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ
 • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
 • หนังสือเดินทาง เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 1. วีซ่าธุรกิจ

แบ่งเป็นประเภทเข้าออกได้ 1 ครั้ง พำนักได้ 70 วัน // เข้าออกได้หลายครั้ง พำนักได้ 3 เดือน // เข้าออกได้หลายครั้ง พำนักได้ 6 เดือน // เข้าออกได้หลายครั้ง พำนักได้ 1 ปี โดยวีซ่าธุรกิจของประเทศเมียนมาจะเป็นแบบขั้นบันได ต้องเริ่มต้นยื่นแบบเข้าออกครั้งเดียวก่อน หลังจากมีประวัติการยื่นแบบเข้าออกครั้งเดียวครบ 2 ครั้งแล้ว จึงจะยื่นแบบเข้าออกหลายครั้ง3 เดือนได้ หลังจากนั้นจึงจะยื่นแบบ 6 เดือน และรายปีต่อไป

 • หนังสือเดินทาง เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ
 • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองงานในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)
 • จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศเมียนมา (ภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองบริษัทในประเทศเมียนมา

— อัตราค่าบริการ —

รายการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว 1,600 บาท 1,000 บาท
วีซ่าธุรกิจ เข้าออกครั้งเดียว 2,000 บาท 1,500 บาท
วีซ่าธุรกิจ เข้าออกหลายครั้งใน 3 เดือน 8,000 บาท 2,000 บาท
วีซ่าธุรกิจ เข้าออกหลายครั้งใน 6เดือน 16,000 บาท 2,000 บาท
วีซ่าธุรกิจ เข้าออกหลายครั้งใน 1 ปี 24,000 บาท 2,000 บาท

— ข้อมูลสถานทูต —

ที่ตั้ง: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณแห่งสหภาพเมียนมา 132 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทร: 02-233-2237 / 02-2344698

— หมายเหตุ —

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ เพราะสถานทูตมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต