วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ ประเทศจีน (Tourist Visa / Business Visa In China)

— เอกสารใช้ประกอบการยื่นวีซ่า —

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดา
 1. หนังสือเดินทาง เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ว่างสำหรับประทับวีซ่าไม่น้อยกว่า 2 หน้า
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ หน้าตรง ขนาด 33 มม. x 48 มม.
  – ห้ามเห็นฟัน ห้ามยิ้ม
  – ห้ามใส่แว่นสีดำ
  – ต้องเห็นใบหน้าเต็ม ห้ามปิดหู ห้ามปิดหน้าผาก
  – ห้ามใส่เครื่องประดับ หมวก สร้อยคอ ต่างหู ฯลฯ
  – ห้ามใส่เสื้อสีขาว หรือสีอ่อน
  – ห้ามใส่ชุดเครื่องแบบ ชุดข้าราชการ ชุดรับปริญญา เสื้อแขนกุด
 3. ใบกรอกข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า *ดาวน์โหลดฟอร์ม*
 4. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบให้เพิ่ม สูติบัตร ฉบับจริง
 5. สำหรับเด็กอายุเกิน 5 ขวบ แต่ต่ำกว่า 18 ปี ให้เพิ่ม สูติบัตร ฉบับสำเนา
 6. กรณีเด็กเดินทางพร้อมพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมกับระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับอีกท่านหนึ่ง
 7. กรณีเด็กไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ ต้องให้ทั้ง 2 คนไปขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมกับระบุว่ายินยอมให้เดินทางกับผู้ใด
 8. กรณีที่พ่อแม่เด็กหย่าร้าง หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะต้องเพิ่มหนังสือรับรองบุตร
สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย แต่เกิดที่ประเทศจีน
 1. กรณีอายุต่ำกว่า 65 ปี ให้เพิ่มพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล และพาสปอร์ตไทยเล่มเก่าที่เคยเดินทางไปประเทศจีน
 2. กรณีอายุมากกว่า 65 ปี ให้ระบุชื่อภาษาจีน
 3. กรณีที่บุตรเกิดขณะที่พ่อแม่เป็นสัญชาติจีน จะต้องทำเป็นเอกสารเดินทาง (旅行证) ต้องแปลเอกสารและรับรองสูติบัตร หนังสือรับรองการแปลงสัญชาติ ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของทุกคน และต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต
สำหรับสาวประเภทสอง *ให้เพิ่มเอกสารดังนี้*
 1. ใบรับรองการทำเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและตราประทับของบริษัท หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 2. จดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุว่ามีจุดประสงค์ในเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 3. ผู้ยื่นต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต
สำหรับชาวต่างชาติ *ให้เพิ่มเอกสารดังนี้*
 1. กรณีถือวีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าทำงานในประเทศไทย (Non B)
  – หนังสือรับรองงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจและตราประทับของบริษัท
  – Working permit ฉบับจริง
  – สมุดบัญชีเล่มจริง พร้อมปรับรายการย้อนหลัง 3 เดือน
 2. กรณีถือวีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าอุปการะบุตรในประเทศไทย (Non O)
  – ทะเบียนสมรส (คร.2 และ คร.3)
  – สูติบัตรของบุตร
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบุตร
  – สมุดบัญชีเล่มจริง พร้อมปรับรายการย้อนหลัง 3 เดือน
  – กรณีไม่มีสมุดบัญชี ให้ใช้ของคู่สมรสแทน และให้คู่สมรสเขียนจดหมายการันตี

กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่าประเภทอื่น เช่นวีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน วีซ่ารายปี รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

รายการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าบริการ
วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้ 1 ครั้ง 1.    ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,500 บาท
(ต่างชาติ 1,600 บาท)

2.    ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,550 บาท
(ต่างชาติ 2,650 บาท)

1,500 บาท
วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้ 2 ครั้ง 1.    ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 2,500 บาท
(ต่างชาติ 2,650 บาท)

2.    ยื่นด่วน 2 วันทำการ 3,550 บาท
(ต่างชาติ 3,650 บาท)

1,500 บาท

— ที่ตั้งศูนย์รับยื่นวีซ่า —

ชั้น 5 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: 02-2075888

— ที่ตั้งสถานทูต —

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน  57 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: 02-2450088

— หมายเหตุ —

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ เพราะสถานทูตมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

— ใบกรอกข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศจีน —

ใบกรอกข้อมูล-วีซ่าท่องเที่ยวจีน
  Download PDF