วีซ่าอุปการะบุตรไทย Guardian VISA (NON IMMIGRANT)

คนต่างชาติที่มีบุตรกับบุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทอุปการะบุตรไทย (NON IMMIGRANG O) โดยวีซ่าประเภทนี้ต้องทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือขอวีซ่าอุปการะบุตรไทยมาจากสถานทูตไทยก่อน ซึ่งจะได้อายุวีซ่า 3 เดือนในครั้งแรก เมื่อครบกำหนดแล้ว สามารถยื่นขออยู่ต่อเป็นรายปีได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ตนพักอาศัยอยู่ จะต้องทำการต่ออายุทุกๆ ปี จนกว่าคนต่างชาติจะยื่นขอสัญชาติไทย และไปรายงานตัวทุกๆ 90 วัน หากจะเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตเพื่อกลับเข้าไทยอีกครั้ง (Re Entry Permit) เพื่อรักษาสิทธิ์วีซ่าประเภทนี้ไว้หลังจากกลับเข้าไทย

— เงื่อนไข —

 1. จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท NON IMMIGRANT O หรือทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น NON IMMIGRANT O แล้ว
 2. มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย
 3. บิดาหรือมารดาต่างชาติจะต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท หรือมีเงินฝากในธนาคารไม่น้อยกว่า 400,000 บาทในระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน

— เอกสารประกอบในการยื่น —

 1. คำร้อง
 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
 3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 4 x 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (คร. 2) และใบบันทึกสมรส (คร. 3)
 5. สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
 6. สำเนาบัตรประชาชนไทย และทะเบียนบ้านของสามีหรือภรรยาไทย
 7. สำเนาสูติบัตร และทะเบียนบ้านไทยของบุตร (ทุกคน)
 8. กรณีเป็นบ้านเช่า ให้แสดงสัญญาเช่า
 9. ภาพถ่ายครอบครัว ถ่ายกับบ้านที่พักอาศัย และภาพท่องเที่ยว

— หมายเหตุ —

 1. ครอบครัวจะต้องไปแสดงตัวที่สำนักงานเพื่อให้ปากคำและถ่ายรูป
 2. กรณีไม่เข้าใจเรื่องเงินฝาก หรือเอกสารแสดงรายได้ กรุณาโทร 081-9330013