วีซ่านักเรียน (Education Visa)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(VISA)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86)

แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)

✔สำเนาหนังสือเดินทาง

✔รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

ประเภทวีซ่า เพื่อการศึกษา(NON-ED) 
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

สถานศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  1. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับต่ำปริญญาตรี
  2. หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

 สถานศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  1. หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับต่ำปริญญาตรี
  2. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนนานาชาติ

  1. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
  2. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )
  3. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty