การเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Visa Changing)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(VISA)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86)

แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)

✔สำเนาหนังสือเดินทาง

✔รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป


ประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน (NON-B)
(ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 1. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B)
 2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 6. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 ภพ. 20 และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
 7. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
 8. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
 9. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.50 ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี ไม่มีงบการเงินและ ภงด.5๐ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 10. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย  ภ.ง.ด.1 (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 12. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 7 – 10 ภาพ
 13. แผนที่บริษัท
 14. กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรม หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

ประเภทวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O)
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) 

 1. หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์จากธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ 65,000 บาท หรือ หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1 ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า
 • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ(สลิปการโอนเงิน หรือหนังสือรับรองการโอนเงินจากจากธนาคาร)

ประเภทวีซ่า เพื่อการศึกษา(NON-ED) 
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

สถานศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 1. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับต่ำปริญญาตรี
 2. หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

 สถานศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 1. หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับต่ำปริญญาตรี
 2. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนนานาชาติ

 1. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
 2. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )
 3. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ )

ประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (NON-O)
(กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร) อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้

 1. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 6.  สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)   ย้อนหลัง 3 เดือน
 7. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นครูหรือาจารย์ (Non-B)
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

สถานศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 1. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ำปริญญาตรี
 2. หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน   ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้าง (ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
 • สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (ต้องแสดงฉบับจริง)

สถานศึกษาเอกชน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 1. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับต่ำปริญญาตรี
 2. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนนานาชาติ

 1. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ
 2. แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน   ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
 3. สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
 4. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง)
 5. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ)
 6. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬา (Non-B)
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 1. หนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 2. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย กรณีไม่มีบุตร (Non-O)
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้ ต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน)

กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

 1. สำเนาทะเบียนการสมรส (คร.2)
 2. สำเนาใบสำคัญการสมรส (คร.3)

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

 1. สำเนาทะเบียนการสมรสจากต่างประเทศ
 2. สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 3. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว หลักฐานการเป็นบิดา มารดา สำคัญการสมรส หรือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย
 4. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือหนังสือรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์ (ระบุชื่อบิดา – มารดา)
 5. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรสตามประเพณี 4 – 5 ภาพ (ถ้ามี)

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรณีไม่มีบุตร (Non-O)
(อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้   ต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า 15 วัน)

 1. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว , ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัตรหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (Non-B)
(กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัตรหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร) (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 1. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย
 3. หนังสือรับรองการทำงานและรายได้จากโรงเรียน
 4. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ)
 5. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ)
 6. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว ( ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย (Non-O)
(กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร) (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้ ) 

 1. ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทยและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) หรือ หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
 2. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่หรือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของ คนต่างด้าว ว่าบุตรกำลังศึกษาอยู่
 3. หนังสือเดินทางของผู้ศึกษา
 4. กรณีบุตรเรียน และบิดามารดาจะติดตามเพื่อดูแลจะต้องแสดง
 • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
 • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อทำงานในมูลนิธิ (Non-O)
(ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน)

 1.  หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 2. หนังสือจากมูลนิธิขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 3. ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
 4. สำเนารายงานการประชุมมูลนิธิ

ประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการอื่น (Non-O)
(ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน)

การขอเข้ามาของผู้เคยมีสัญชาติไทยเพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร

 • แสดงหลักฐานทางราชการแสดงความเป็นคนสัญชาติไทย

การเข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ หรือ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควร

การเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

 • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (กรมประชาสัมพันธ์ , กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)

การเข้ามาของคู่ความและพยาน เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี

 • มีหนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือพนักงาน สอบสวน

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty