Visa

Visa : Malta มัลตา (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Myanmar เมียนมา

ประเภทของวีซ่าพม่า วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่า มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า สามารถ เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 28…

Visa

Visa : Nepal เนปาล

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูต โดยอายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท…

Visa

Visa : Netherlands เนเธอร์แลนด์ (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : New Zealand นิวซีแลนด์

หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อท่องเที่ยว เพื่อสันทนาการ หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้า ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยผ่านตัวแทนสถานทูต VFS นิวซีแลนด์…

Visa

Visa : Norway นอร์เวย์ (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Poland โปแลนด์ (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Portugal โปรตุเกส (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Romania โรมาเนีย

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศโรมาเนียนั้นจะต้องขอวีซ่า (Visa) ก่อนจึงจะสามารถผ่านเข้าประเทศได้ทั้งนี้ในการขอวีซ่า จะต้องไปด้วยตนเองและจะต้องรับการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโรมาเนีย (กรณีพูดได้) กรณีมี Schengen visa ท่านสามารถเดินทางเข้าโรมาเนียได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่ง Schengen visa ที่ท่านมีจะต้องเป็นแบบ Multiple เท่านั้น…

Visa

Visa : Slovakia สโลวาเกีย (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…