วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(VISA)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86)

แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)

✔สำเนาหนังสือเดินทาง

✔รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

ประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน (NON-B)
(ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 1. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยนวีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B)
 2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน)
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 6. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 ภพ. 20 และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
 7. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
 8. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
 9. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.50 ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี ไม่มีงบการเงินและ ภงด.5๐ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 10. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย  ภ.ง.ด.1 (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 12. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 7 – 10 ภาพ
 13. แผนที่บริษัท
 14. กรณีบริษัทได้รับการส่งเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรม หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

For more information please call : 02-2352534-36 #401 / 085-503-9888
Line ID : yui_sdty