Visa

Visa : Slovenia สโลวีเนีย (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Spain สเปน (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Srilangka ศรีลังกา

การไปเยือนประเทศศรีลังกา คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนถึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งในแต่ละปีมีชาวไทยพุทธเดินทางไปเพื่อแสวงบุญและเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา หรือหากท่านเดินทางเพื่อวัตถุประสงอื่นๆ การติดต่อทางธุรกิจ การศึกษาต่อ การติดต่องานวิชาการ หรือเพื่อทำงานในศรีลังกา ก็จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเช่นกัน บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า…

Visa

Visa : Sweden สวีเดน (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : Taiwan ไต้หวัน

เนื่องจากประเทศไต้หวันไม่มีสถานทูตประจำประเทศไทย เราจึงต้องยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของประเทศไต้หวัน คือ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ซึ่งในการพิจารณาวีซ่าเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาวัตุประสงค์ที่ขอวีซ่าเป็นรายกรณีไป จึงไม่มีการการันตีว่าจะได้วีซ่าหรือไม่ โดยดูจากเอกสารประกอบและความเหมาะสมของเอกสารกับวัตถุประสงค์ บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน…

Visa

Visa : The Czech Republic สาธารณรัฐเชค (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…

Visa

Visa : United Kingdom อังกฤษ (UK)

ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษ ได้เปลี่ยนเป็นระบบไบโอเมตริก หรือการบันทึกทางชีวภาพ(Biometrics Visa) ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ จึงทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า…

Visa

Visa : United States of America (USA) สหรัฐอเมริกา

การเดินทางเข้าประเทศอเมริกาของพลเมืองไทย จำเป็นต้องทำวีซ่าก่อน จึงจะสามารถเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งในปัจจุบันทางสถานทูตอเมริกาได้มีการปรับขั้นตอนการยื่นขอให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกและเป็นระบบ ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงตัวเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าซึ่งจะแยกออกเป็นวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวร ตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ประเภทของวีซ่าอเมริกา วีซ่าชั่วคราว วีซ่าชั่วคราวใช้สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน หรือผู้มาทำงานที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องวีซ่าของสหรัฐฯได้ระบุไว้ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่ามีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศที่พำนักของตนเองและจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นได้สิ้นสุดลง วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด…

Visa

Visa: Belgium เบลเยี่ยม (Schengen)

วีซ่าเชงเก้น คือนโยบายด้านวีซ่าร่วมกันของประเทศในแถบยุโรป ปัจจุบัน เขตเชงเก็น ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ โดยจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก็นกับประเทศที่ต้องการพำนักนานที่สุดหากมีจำนวนวันที่พำนักอยู่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในหลายประเทศมีสถานทูตประจำในประเทศไทย แต่ในส่วนงานด้านวีซ่า(ตรวจลงตรา)ในบางประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูต เช่น VFS…