รายงานตัว 90 วัน Notification of staying over 90 days

คนต่างชาติที่ได้รับวีซ่าแบบรายปีให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว จะต้องทำการรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน กรณีที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ โดยสามารถรายงานตัวได้ล่วงหน้า 15 วัน และย้อนหลัง 7 วัน หากไม่ได้ทำการรายงานตัวตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 500 บาท (หากคนต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนด 90 วัน ให้ไปรายงานตัวครั้งต่อไปโดยนับใหม่จากวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด)

— เอกสารประกอบในการยื่น —

  1. คำร้อง
  2. หนังสือเดินทางเล่มจริง (ถ่ายสำเนาหน้าแรก หน้าวีซ่า และตราเข้าออกครั้งสุดท้าย)
  3. ใบรับแจ้งรายงานตัว 90 วันครั้งล่าสุด
  4. ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทร ที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน

— อัตราค่าบริการ —

ค่าบริการ รายงานตัว 90 วัน                 1,000 บาท