ใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

— เอกสารประกอบคำขอ —

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่จะใช้ในการเดินทาง
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ
  4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
  6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท

— สอบถามค่าบริการและรายละเอียดเพิ่มเติม —

โทร: คุณดาว 081-9330013 / คุณยุ้ย 085-5039888

LINE: yui_sdty