จดทะเบียนสมรส คนมาเลเซีย (Myanmar-Malaysian Marriage Registration)

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศพม่า และลดขั้นตอนในการดำเนินการ

— บริการของเรา —

ใบรับรองโสดพม่า –> รับรองใบรับรองโสดมาเลเซีย –> จดทะเบียนสมรส –> แปลและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรส –> จดทะเบียนสมรสเป็นภาษามาลายู –> ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตมาเลเซีย

— เอกสารประกอบในการดำเนินการ —

เอกสารของบุคคลสัญชาติพม่า

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพม่า (ตัวจริง)
  2. ทะเบียนบ้านพม่า (สำเนา)
  3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
  4. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
  5. ใบเกิดพม่า (สำเนา)

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น ๆ

  1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
  2. บัตรประจำตัวประชาชนมาเลเซีย (ตัวจริง)
  3. ใบรับรองโสดที่ขอมาจากมาเลเซีย (ตัวจริง)
  4. สำเนาบัตรประชาชนมาเลเซียของพยาน 2 คน (เป็นญาติหรือเพื่อนก็ได้ เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางมา)

— สอบถามค่าบริการและรายละเอียดเพิ่มเติม —

โทร: คุณดาว 081-9330013 / คุณยุ้ย 085-5039888

LINE: yui_sdty